تجهیزات برند رعد

درتاریخ 1401/09/03 تجهیزات برند رعد تحویل کارفرما گردید.